มอก.1229-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไฮโดรเจนภายใต้แรงอัด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top