มอก.1226-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top