มอก.1225-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top