มอก.1224-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top