มอก.1222-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top