มอก.1221-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้สัก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top