มอก.1214-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อบเชย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top