มอก.1209-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้รับแขก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top