มอก.1205-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไข่เยี่ยวม้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top