มอก.1199-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปลาเค็ม : ปลาสลิด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top