มอก.1197-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top