มอก.1196-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top