มอก.1194-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผงโลหะสำหรับแบบหล่อคอนกรีต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top