มอก.1192-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อะลูมิเนียมเจือหล่อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top