มอก.1191-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกตั้งเซรามิก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top