มอก.1187-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฝักบัวอาบน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top