มอก.1184-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ-ท่อยางไฮดรอลิกเสริมแรงด้วยสิ่งทอใช้กับของไหลที่มีน้ำมันหรือน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก-ข้อกำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top