มอก.1183-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงานเหล็กกล้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top