มอก.1177-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top