มอก.1176-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำพริก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top