มอก.1174-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top