มอก.1173-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องนวดข้าวฟ่าง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top