มอก.1172-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องกะเทาะถั่วลิสง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top