มอก.1171-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เดกซ์ทรินสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top