มอก.1169-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top