มอก.1162-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์ล็อกประตูและอุปกรณ์ยึดประตูของยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top