มอก.1159-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ซัลฟาเมทอกซาโซล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top