มอก.1146-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top