มอก.1145-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อโพลิโพรพิลีนสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top