มอก.1144-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว-ข้อกำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top