มอก.1139-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top