มอก.1137-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top