มอก.1135-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นยางกันซึม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top