มอก.1133-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โพรแพน-2-ออลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top