มอก.1131-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top