มอก.1130-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อไนลอน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top