มอก.1129-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดพื้นยก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top