มอก.1128-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นเหล็กมุงหลังคา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top