มอก.1127-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top