มอก.1122-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการทันตกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top