มอก.1119-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แถบกระดาษโทรพิมพ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top