มอก.1115-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แฟ้มกระดาษ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top