มอก.1114-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรด์สำหรับเติมในอาหารสัตว์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top