มอก.1107-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top