มอก.1106-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้กระยาเลย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top