มอก.1102-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top