มอก.1101-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top