มอก.1100-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top