มอก.1097-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top