มอก.1096-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top